Public paste
Undefined
By: Guest | Date: Oct 17 2012 15:20 | Format: None | Expires: never | Size: 2.89 KB | Hits: 958

 1.  
 2.  
 3.  
 4. Geachte heer/mevrouw,
 5.  
 6. In reactie op uw verzoek kan ik het volgende meedelen:
 7.  
 8. Extra wooneenheden
 9. U geeft aan twee extra wooneenheden te willen creŽren op het perceel X te X. Wij moeten u meedelen dat dit voornemen niet voldoet aan het geldende bestemmingsplan "X".
 10. In dit bestemmingsplan is een bouwvlak rondom de huidige woonboerderij ingetekend (zie fragment van de verbeelding hieronder). Binnen het bouwvlak is ťťn woning (de bestaande) toegestaan. Extra woningen zijn zowel binnen als buiten het bouwvlak niet toegestaan.
 11.  
 12.  
 13.  
 14. Ook het recent vastgestelde (maar nog niet in werking getreden) "Facetbestemmingsplan kernen gemeente X" biedt geen ruimte voor medewerking. Dit plan biedt de mogelijkheid om onder nadere voorwaarden  (met een relatief eenvoudige procedure artikel 2.12 lid 1 sub a onder 1 Wabo) af te wijken van het bestemmingsplan voor het toevoegen van woningen binnen een bouwvlak. Het aanwezige bouwvlak ligt redelijk strak rondom de bestaande woning. Het is vanuit de opzet van het gehele perceel niet wenselijk om binnen dit krappe kader een extra wooneenheid toe te voegen.
 15.  
 16. Toevoeging van de wooneenheden via een meer uitgebreide procedure (bijvoorbeeld via een "projectomgevingsvergunning" conform artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo of een klein nieuw bestemmingsplan (3.1 Wro) is niet wenselijk. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt is het niet wenselijk om meer woningen "achteraf" te creŽren. Nieuwe woningen binnen de dorpscontour zouden zoveel mogelijk op de openbare ruimte georiŽnteerd moeten zijn. Een ander punt is dat er op dit moment erg veel aanbod van nieuwbouw is in ons dorp. De markt is hier daarom "vol" genoeg en nieuwe extra ontwikkelingen worden door ons nu niet gewenst. Het energieneutrale concept dat u voor de woningen voor ogen heeft, sluit wel aan bij ons beleid, maar is niet van doorslaggevende betekenis bij de overweging om al of geen extra woningen op deze locatie toe te kunnen voegen. De hierboven vermelde bezwaren daartegen zijn daarvoor te zeer van belang.
 17.  
 18. Overige planonderdelen
 19. Gezien de wijze waarop uw email is opgesteld, vermoeden wij dat uw plan op deze locatie valt of staat met de extra wooneenheden. Nu wij die niet toestaan, horen wij graag van u of wij uw ideeŽn voor het gebruik van dit perceel nog moeten beoordelen, of dat u van de locatie af ziet.  
 20.  
 21. Aanwezige theetuin
 22. Voor de aanwezige theetuin is geen toestemming afgegeven door de gemeente. Daarvoor is een omgevingsvergunning vereist, maar die is niet aanwezig. De huidige eigenaar heeft begin dit jaar wel naar de mogelijkheid voor een theetuin geÔnformeerd. Ons antwoord was destijds ook gericht op de noodzaak om daarvoor dan vergunning aan te vragen (die wellicht te verlenen is, als aan de van toepassing zijnde voorwaarden voor afwijken van het bestemmingsplan kan worden voldaan).
 23.  
 24. Voor vragen naar aanleiding van dit bericht, kunt u uiteraard contact met mij opnemen.
 25.