Public paste
Undefined
By: Guest | Date: Oct 19 2012 12:30 | Format: None | Expires: never | Size: 2.31 KB | Hits: 808

 1. Gedwongen huisbezoeken in strijd met het Europees Verdrag voor de rechten van de mens.
 2.  
 3. Op 3 oktober jongstleden heeft de Eerste kamer de wet 'Huisbezoek voor rechtmatigheid uitkering' aangenomen.
 4. In de wet is geregeld dat voor alle sociale uitkeringen waarbij de uitkering is gerelateerd aan de samenstelling van het huishouden (bijvoorbeeld AOW, bijstand en kinderbijslag)ongevraagd en onaangekondigd een sociaal rechercheur een controle huisbezoek mag afleggen.
 5. Volgens de wetgeving moet de uitkeringsgerechtigde de rechtmatigheid van het ontvangen van een uitkering op deze wijze kunnen aantonen. Indien deze niet meewerkt, volgen sancties.
 6. Deze wet is in strijd met het EVRM.
 7.  
 8. De jurisprudentie
 9.  
 10. In 2007 en in 2008 zijn er reeds zaken voor de rechter gebracht met hetzelfde resultaat; een huisbezoek mag enkel als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 11.  
 12. - de verzekerde of toekomstige verzekerde toestemming heeft gegeven voor het binnentreden;
 13. - deze toestemming op basis van vrijwilligheid is verleend;
 14. - de toestemming is gebaseerd op volledige en juiste informatie over reden en doel van het huisbezoek, en
 15. - de verzekerde of toekomstige verzekerde duidelijk is gemaakt dat het niet geven van toestemming zonder (directe) consequenties zal blijven voor de verlening van de AOW-uitkering
 16.  
 17. In alle gevallen maakte de rechter korte metten met binnentreden zonder toestemming.
 18.  
 19. Daarnaast moet er conform artikel 8 van het EVRM een vermoeden zijn dat de uitkeringsgerechtigde fraudeert. Dat vermoeden moet ook hard gemaakt kunnen worden en bewijslast mag niet worden verkregen door op een andere wijze de privacy van de burger te schenden. In dat kader hebben we zelfs al een voorstel tot het plaatsen van camera's op mensen hun voordeur langs zien komen.
 20. De bewijslast ligt dus niet bij de uitkeringsgerechtigde.
 21.  
 22. Je zou denken dat een Eerste kamer die geacht wordt wetten te toetsen jurisprudentie erop naslaat en een wet eveneens toetst aan internationale verdragen die ook door Nederland ondertekend zijn; helaas blijkt dat in dit geval nergens uit; broddelwerk.
 23.  
 24. Mocht u dus binnenkort een overijverige ambtenaar aan de deur krijgen die het aantal bedden van uw kinderen wil tellen of als u AOW ontvangt het aantal tandenborstels in de badkamer dan beschermt het EVRM en de Nederlandse jurisprudentie u tegen deze dwang.
 25.  
 26.  
 27.  
 28.  
 29.