Public paste
Undefined
By: Guest | Date: Oct 2 2011 19:46 | Format: AutoIT | Expires: never | Size: 1.89 KB | Hits: 1251

 1. #include <NomadMemory.au3>
 2. #include <GUIConstantsEx.au3>
 3. #include <WindowsConstants.au3>
 4. #Include <GuiComboBox.au3>
 5. #include <Security.au3>
 6.  
 7. $Pasjans = 0
 8. $PamiecPasjansa = 0
 9. $List = 0
 10.  
 11. $Okno     = GUICreate("Pasjans hack", 200, 130)                                                 ; Tworzenie okna
 12. $Dodaj100 = GUICtrlCreateButton("Dodaj punkty", 100, 40, 85, 80)        ; Dodanie przycisku
 13. $Podepnij = GUICtrlCreateButton("Podepnij", 10, 40, 85, 80)
 14.  
 15. $Lista    = GUICtrlCreateCombo("", 10, 10, 180, 10)
 16.  
 17. GUISetState(@SW_SHOW)                                   ; Pokazanie okna
 18. GuiCtrlSetState($Dodaj100, $GUI_DISABLE) ; Wy&#322;&#261;czenie przycisku
 19.  
 20. Tworz_Liste_Procesow()
 21.  
 22. While(1) ; Powtarzaj w niesko&#324;czonos&#263;
 23.         $Wydarzenie = GUIGetMsg() ; Sprawd&#378;, czy uytkownik cos zrobil
 24.        
 25.         Switch($Wydarzenie)
 26.                 Case $GUI_EVENT_CLOSE   ; Jesli nacisnieto 'X'
 27.                         ExitLoop
 28.                 Case $Podepnij
 29.                         $CurrentSelected = _GUICtrlComboBox_GetCurSel($Lista)
 30.                         if $CurrentSelected > 0 Then
 31.                                 OtworzPasjansa($List[$CurrentSelected][1])
 32.                                 GUICtrlSetState($Dodaj100, $GUI_ENABLE)
 33.                         EndIf
 34.                 Case $Dodaj100
 35.                         DodajPunkty()
 36.         EndSwitch
 37.  
 38. _MemoryClose($PamiecPasjansa)
 39.  
 40. Func Tworz_Liste_Procesow()
 41.         $List = ProcessList()
 42.         $Procesy = ""
 43.        
 44.         For $i = 0 to $List[0][0]
 45.                 $Procesy &= $List[$i][0]
 46.                 if Not($i == $List[0][0]) Then
 47.                         $Procesy &= "|"
 48.                 EndIf
 49.         Next
 50.        
 51.         GUICtrlSetData($Lista, $Procesy)
 52.  
 53. Func OtworzPasjansa($pid)
 54.         $PamiecPasjansa = _MemoryOpen($pid, 0x1F0FFF, 1)
 55.        
 56.         if($PamiecPasjansa == 0) Then
 57.                 MsgBox(0, "Errror", "Uruchom pasjansa2!")
 58.                 Exit
 59.         EndIf
 60.  
 61. Func DodajPunkty()
 62.         $Wskaznik1 = _MemoryRead(0x1007170, $PamiecPasjansa)
 63.        
 64.         $Wskaznik1 += 0x30
 65.        
 66.         $Punkty    = _MemoryRead($Wskaznik1, $PamiecPasjansa)
 67.        
 68.         $Punkty += 100
 69.  
 70.         _MemoryWrite($Wskaznik1, $PamiecPasjansa, $Punkty)
 71.         $Punkty    = _MemoryRead($Wskaznik1, $PamiecPasjansa)
 72.        
 73.         MsgBox(0, "Title", "Masz: "&$Punkty&" punktów!  ")
 74.