Public paste
Undefined
By: Guest | Date: May 31 2012 08:36 | Format: None | Expires: never | Size: 6.3 KB | Hits: 1342

 1. Dag beste leden van de Tweede Kamer,
 2.  
 3. Dank voor u tijd en interesse de laatste dagen.
 4. Bijgevoegd vindt u onze laatste brief aan COA directeur Harry Paul. En voor
 5. diegene onder u die de overig verstuurde correspondentie nog niet hebben
 6. ontvangen die stukken nogmaals. De stukken zijn vrij duidelijk en spreken
 7. voor zich.
 8.  
 9.  
 10. .
 11. Het eindresultaat is in ieder geval dat het overleg met het COA totaal
 12. vastgelopen is en dat we een kort geding overwegen welk belang zwaarder
 13. weegt, ons medisch beroepsgeheim dan wel de WBP waar COA zich op beroept.
 14. Wij zijn behandelend arts en willen in de gelegenheid gesteld worden onze
 15. patiŽnten te volgen c.q. op de juiste manier te kunnen overdragen. Maar
 16. zolang CGA, bij monde van de MOA, de betrokkenen vanuit de het tentenkamp
 17. meedeelt dat ze geen recht hebben op medische zorg en voor wat betreft hun
 18. dringende klachten maar moeten wachten tot na 15 juni, kan er van een
 19. serieuze intentie tot een goede overdracht en Łberhaupt goede zorg toch
 20. geen sprake zijn.
 21.  
 22. Gisteravond  weer zelfde typische voorbeelden meegemaakt met patiŽnten
 23. binnen het AZC wiens klachten, zowel somatisch als psychisch, genegeerd
 24. worden door het CGA. Mensen krijgen gewoon te horen dat ze moeten wachten
 25. tot na 15 juni en krijgen geen toegang tot verdere zorg. Maar na 15 juni
 26. zullen al deze mensen ofwel teruggetransporteerd zijn ofwel in de
 27. illegaliteit verdwenen zijn.
 28.  
 29. Gisteravond wederom een schrijven van ons aan de directie van het COA
 30. verstuurd, waarin we ons ongenoegen over de situatie wederom duidelijk
 31. maken. En dat we verder geen energie meer zullen steken in overleg met het
 32. COA, want na 7 dagen overleg zijn we geen stap verder gekomen en kunnen we
 33. onze tijd veel beter besteden aan onze patiŽnten, die we individueel
 34. trachten op te sporen, en en voor wie het CGA geen oor heeft.
 35.  
 36. Triest dat zoveel dagen overleg tot zo weinig kan leiden, zoveel
 37. bureaucratie en zoveel ondeskundige managers die enerzijds zo weinig op de
 38. hoogte zijn van medische zaken waar ze over moeten beslissen en anderzijds
 39. zo weinig oplossingsgericht bezig zijn.
 40.  
 41. Buiten onze medische competenties en veld spreken we natuurlijk de mensen
 42. over meer zaken en hebben we een vertrouwensband opgebouwd.
 43.  
 44. *Vandaar dat we op het volgende gestuit zijn*;
 45.  
 46.  
 47. Dit vertellen we aan u in goed vertrouwen opdat het geen negatieve
 48. repercussies zal hebben voor de betrokkenen in de AZC's en VBL's, en we
 49. hebben van een aantal Irakese mensen de toestemming verkregen dit aan u
 50. mede te delen. Het probleem voor deze mensen is dat ze nu ze zgn.
 51. uitgeprocedeerd zijn ze in de meeste gevallen geen juridische bijstand meer
 52. hebben/krijgen en anderzijds vanwege de beperking van de bewegingsvrijheid
 53. ( ze mogen het grondgebied van de gemeente waar het AZC dan wel de VBL ligt
 54. niet verlaten en meerdere mensen zijn hun gsm afgenomen)  waardoor
 55. ze, indien ze nog een raadsman dan wel raadsvrouw hebben,  ze deze niet
 56. kunnen bezoeken etc.. Ditzelfde probleem doet zich voor bij bezoek aan
 57. ziekenhuis na doorverwijzing door ons o.a. maar dit terzijde.
 58.  
 59.  
 60. Er bestaan in Irak momenteel zeker een twintigtal websites, waarvan enkele
 61. duidelijk gelieerd aan het huidige regime, waarop lijsten van mensen met
 62. naam en toenaam staan. Van mensen die bij terugkomst in het land bedreigd
 63. worden c.q. verklaard wordt dat deze mensen er beter goed aan doen zich
 64. beter niet meer te vertonen. Anders zou hun hetzelfde lot wachten wat al
 65. reeds anderen hebben ondergaan; namelijk dat hun leven niet zeker is en dat
 66. ze een kopje kleiner gemaakt zullen worden. Een zogenaamde hitlist. Het
 67. betreft websites in het Arabisch, op deze lijsten staan ook een behoorlijk
 68. aantal mensen uit Irak waarvan onze regering heeft verklaart dat ze geen
 69. gevaar lopen bij terugkomst. Echter de recente geschiedenis heeft geleerd
 70. dat al een aantal van deze mensen die op deze lijsten staan het leven
 71. hebben gelaten (bij terugkomst) in Irak.
 72.  
 73. Bij verschillende gesprekken in de AZC`s hebben we hier kennis van genomen.
 74. Ik heb een aantal voorbeelden van dergelijke websites gezien. In eerste
 75. instantie dachten we natuurlijk dat de IND dit zou weten en dat de IND toch
 76. op zijn minst toch ook de namen gegoogeld zou hebben, in de originele taal.
 77. Maar helaas blijkt dat in geen van de gevallen waar we dit over gehoord en
 78. gezien hebben dit is voorgekomen in de asielprocedure, hetgeen ons zeer
 79. bevreemdt. Waardoor we er dus vanuit gaan dat de IND dit niet onderzocht
 80. heeft anders was het wel vermeld in de asielprocedure.
 81.  
 82. Wij leggen dit vandaag aan een advocaat voor of dit van enig juridisch
 83. belang nog kan zijn. Het heeft niets te doen met ons werk, ook ervan
 84. uitgaande dat dit al lang onderzocht zou zijn. Maar nu dit niet zo blijkt
 85. te zijn, kunnen we in deze onze mond natuurlijk niet houden.En hebben we
 86. aan enkele betrokkenen de toestemming gevraagd en gekregen om dit
 87. zomogelijk geanonimiseerd kenbaar te maken. En het lijkt ons voor de IND
 88. niet moeilijk om de lijsten die ze hebben c.q. de mensen te googelen ( in
 89. het Arabisch natuurlijk) en  individueel te interviewen of dit voor hen van
 90. toepassing is en het dan gericht te onderzoeken.
 91.  
 92. Deze lijsten van namen zoals eerder genoemd zouden ook op de vliegvelden in
 93. Irak aanwezig zijn. Hetgeen wij natuurlijk niet kunnen verifiŽren.
 94.  
 95. Wat we wel hebben kunnen verifiŽren is het bestaan van de websites en dit
 96. kunnen we indien gewenst ook u doen toekomen met bijvoorbeeld een concrete
 97. casus van een betrokkene Irakees, die vanuit het tentenkamp naar een AZC is
 98. gebracht, met alle details en indien gewenst ook naar eer en geweten
 99. vertaald in het Engels. Dit met toestemming van de betrokkene.
 100.  
 101. Dit heeft natuurlijk niets te doen met onze huidige zorg t.a.v. de medische
 102. verzorging hier in Nederland, maar is voor betrokkene uitgeprocedeerde
 103. asielzoekers wel degelijk zeer (levens)bedreigend en u kunt zich
 104. voorstellen hoe de gemoedstoestand zal zijn van deze mensen.
 105.  
 106. We verzoeken u of u hier ook aandacht aan zou willen besteden en misschien
 107. de Minister zou willen verzoeken dit grondig te laten uitzoeken alvorens
 108. deze mensen verder onder druk gezet worden om alsnog 'vrijwillig' terug te
 109. keren naar een 'veilig' vaderland .
 110.  
 111. Voor nadere informatie zijn we tussen ons reguliere werk door voor u
 112. bereikbaar, en we kunnen u dit ook met concreet voorbeeld verder
 113. documenteren.
 114.  
 115.  
 116. met vriendelijke groeten,
 117.  
 118. E. S.  Bonsen
 119.  
 120. Arts tentenkamp Ter Apel